Regulamin sklepu

PROSEDIA SP. Z O.O.
UL. GRUNWALDZKA 6, 84-230 RUMIA
NIP: 5882491591
REGON: 524118167
KRS: 0001012118

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.superkrzesla.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

1.Nazwa firmy: 
PROSEDIA SP. Z O.O.
UL. GRUNWALDZKA 6, 84-230 RUMIA
NIP: 5882491591
REGON: 524118167
KRS: 0001012118

2. Adres przedsiębiorstwa:
PROSEDIA SP. Z O.O.
UL. GRUNWALDZKA 6, 84-230 RUMIA
NIP: 5882491591
REGON: 524118167
KRS: 0001012118

3.Adres do reklamacji
PROSEDIA SP. Z O.O.
UL. GRUNWALDZKA 6, 84-230 RUMIA
NIP: 5882491591
REGON: 524118167
KRS: 0001012118
mail: biuro@superkrzesla.pl
Tel. 530 664 664

4.Opis procedury reklamacji
a.    Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@superkrzesla.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
-   imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
-  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
-  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
-  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
-  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
b.    Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
c.    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5.Prawo odstąpienia od umowy
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy , Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@superkrzesla.pl . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres :
PROSEDIA SP. Z O.O.
UL. GRUNWALDZKA 6, 84-230 RUMIA
NIP: 5882491591
REGON: 524118167
KRS: 0001012118
mail: biuro@superkrzesla.pl
Tel. 530 664 664


6.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
nr zamówienia……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
Koszt zwrotu rzeczy
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

6.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

7.Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
Oświadczamy , że zobowiązujemy się dostarczyć towar bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

8.Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
- Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w  Słupsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

9.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.” „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.